Artikel 1 begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt.

 • Onder Opdracht wordt verstaan: de werkzaamheden als nader omschreven in de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • Onder Overeenkomst van Opdracht wordt verstaan: de schriftelijke vastgelegde Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3, krachtens welke Opdrachtnemer diensten levert aan Opdrachtgever.
 • Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst van Opdracht aangaat of is aangegaan met Opdrachtnemer tot het doen uitvoeren van de Opdracht.
 • Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: Quality LinQ B.V.

Onder Specialist wordt verstaan:

 1. de persoon die een arbeidsovereenkomst met Quality LinQ B.V. heeft en werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever bij Opdrachtgever onder diens leiding en toezicht, dan wel
 2. de zelfstandige die krachtens een overeenkomst van opdracht met Opdrachtnemer diensten verricht ten behoeve van Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht, dan wel
 3. de persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst met een derde via Opdrachtnemer werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever bij en onder leiding en toezicht van Opdrachtgever (inlening).

Artikel 2 toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de inzet van Specialisten. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst tot Opdracht en deze algemene voorwaarden, zal de Overeenkomst van Opdracht prevaleren.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden op de Opdracht, daaronder begrepen de eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijkende en aanvullende voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever indien die voorwaardendoor zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijkzijn aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest opeen rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn alleen in de Nederlandse taal beschikbaar.

 Artikel 3 totstandkoming overeenkomst

Opdrachtnemer verstrekt een schriftelijke bevestiging van de Opdracht in de Overeenkomst van Opdracht aan Opdrachtgever waarin alle specifieke zaken die betrekking hebben op de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht staan verwoord, zoals naam Specialist, aard en (geschatte) duur van de werkzaamheden evenals de tariefstelling en eventuele afwijkende en/of aanvullende voorwaarden. Aanvaarding van de Opdracht vindt plaats doormiddel van ondertekening van de Overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de Opdracht.

Artikel 4 aanbiedingen/offertes

Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Opdrachtnemer, waar ook gepubliceerde hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 dienstverlening

 1. Opdrachtnemer ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellenen inzetten van een Specialist aan Opdrachtgever. De Specialist zal de in de Overeenkomst van Opdracht omschreven werkzaamheden uitvoeren uitsluitend op aanwijzing van en onder leiding en toezicht van Opdrachtgever. De periode gedurende welke de Specialist wordt ingezet, dan wel de (geschatte) duur van de werkzaamheden wordt vermeld in de Overeenkomst van Opdracht.
 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om zorg te dragen dat de Specialist beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever mogen worden verwacht gelet op de aard en omvang van de Opdracht.
 3. Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid om de deskundigheid en vaardigheden van de (door Opdrachtnemer voorgedragen) Specialist zelfstandig te toetsen.
 4. Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen om op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zorg te dragen dat de Specialist zich schriftelijk conformeert aan de door Opdrachtgever gestelde (interne) voorschriften met betrekking tot de Opdracht, voor zover dit redelijkerwijs kan worden verlangd van de Specialist.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een Specialist buiten Nederland te werkte stellen zonder daarin uitdrukkelijk Opdrachtnemer te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Indientoestemming wordt verkregen dient Opdrachtgever in elk geval aan Opdrachtnemer opgave te doen van het land, plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.
 6. Indien hiertoe naar het oordeel van Opdrachtnemer redelijkerwijs aanleiding bestaat, is het Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan de Specialist als vermelding de Overeenkomst van Opdracht te vervangen door een andere Specialist. Het bepaalde in artikel 5.2 is onverminderd van toepassing.
 7. Indien een Specialist als gevolg van uitdiensttreding of langdurige ziekte niet meer beschikbaar is, zal Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever zich inspannen om te zorgen voor vervanging. Het bepaalde in artikel 5.2. is onverminderd van toepassing.
 8. Opdrachtgever mag haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 6 aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een Specialist die niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling van de Specialist een schriftelijke klacht ter zake indien ten er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer bij de selectie.
 2. Een tekortkoming door Opdrachtnemer bij de selectie is niet toerekenbaar indien de tekortkoming voortkomt uit onvolledige, niet tijdige of onjuiste informatie betreffende de te verrichten werkzaamheden verstrekt door of namens Opdrachtgever.
 3. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst van opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de in verband met de betreffende Opdracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen (exclusief B.T.W.), zulks met een maximum van EUR250.000,-.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever in verband met de overeenkomst van opdracht voor enige andere schade dan directe schade, daaronder begrepen indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade en/of vertragingsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken Specialist, daar onder uitdrukkelijk begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 6:170 BW.
 6. Het in lid 2 genoemde maximum bedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 7. Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever binnen 3 maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Opdrachtnemer ter zake heeft geprotesteerd. Elke vordering jegens Opdrachtnemer uit hoofde van een overeenkomst van opdracht vervalt op de vroegste datum van:(*) 12 maanden nadat Opdrachtgever op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit of,(**) 12 maanden nadat de Opdracht is geëindigd.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken die door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden aan de Specialist ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 tarieven

 1. De door de Specialist uit te voeren werkzaamheden in verband met de Opdracht zullen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed op basis van het werkelijke aantal aan de uitvoering van de Opdracht bestede uren.
 2. Het uur- of dagtarief is vermeld in de Overeenkomst van Opdracht. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde Specialist.
 3. Het in de Overeenkomst van Opdracht genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de Opdracht conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever is verstrekt. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen of andere bindende voorschriften zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van die wijziging(en). Opdrachtnemer behoudt zich daarnaast uitdrukkelijk het recht voor om de tarieven aan te passen aan de kostenontwikkeling en deze aan Opdrachtgever door te belasten.
 4. Indien dit in de Overeenkomst van Opdracht uitdrukkelijk vermeld is, is Opdrachtnemer gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook door Opdrachtnemer in verband met de Opdracht gemaakte onkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat de door Opdrachtnemer aan de Specialist te betalen vergoeding voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer met eigen vervoermiddel aan Opdrachtgever wordt doorberekend. De aldus door Opdrachtnemer aan de Specialist te betalen vergoeding, tot maximaal € 0,19 per kilometer, wordt voor 100% doorberekend aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer, op verzoek van Opdrachtgever, meer dan € 0,19 per kilometer aan de Specialist vergoedt, zal Opdrachtnemer, voor het gedeelte van de vergoeding dat boven € 0,19 per kilometer ligt, 125% aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 8 overuren en verschoven uren

 1. Onder overuren wordt verstaan de uren die worden gewerkt boven de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde door de Specialist te werken uren per dag. Overuren zijn tevens elk op verzoek van Opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
 2. Overuren zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de volgende tariefopbouw:
  1. Eerste overuur per dag 100% van het basisuurtarief
  2. Meer dan 1 overuur per dag: Vanaf 2 uur 150% van het basisuurtarief
  3. Overuren op zaterdag 150% van het basisuurtarief
  4. Overuren op zon- en feestdagen 200% van het basisuurtarief
  5. In geval afgeweken wordt van het overuurpercentage, genoemd in art. 8 lid 2, zal het afwijkende percentage minimaal gelijk dienen te zijn aan het aan de Specialist te betalen overuurpercentage.
 3. Verschoven uren tussen 0.00 en 7.00 en tussen 18.00 en 0.00, 150% van het basis uurtarief.4. Het is of artikel 8.2 of artikel 8.3, beide is niet mogelijk. Indien er een keuzegemaakt moet worden dan kiest opdrachtgever voor de meest gunstige voor de medewerker.

 Artikel 9 facturatie

 1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks achteraf factureren voor de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding in verband met de uitvoering van de Opdracht.
 2. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Opdrachtnemer te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.
 3. Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Het eventuele recht van Opdrachtgever zich te beroepen op opschorting (als bedoeld in artikel 6:52, 6:262of 6:263 BW) of verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling kan uitsluitend geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op een bankrekening op naam van Opdrachtnemer.
 2. Ingeval Opdrachtgever(*) enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel(**) surseance van betaling aanvraagt, aanvraag tot faillietverklaring doet, instaat van faillissement wordt verklaard of een akkoord buiten faillissement aanbiedt, worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar zonder dat daartoe enige sommatie,ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, en worden deze vorderingen vanaf dat moment vermeerderd met een vertragingsrente van 1% per maand berekend over de hoofdsom van het aldus verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de invordering door Opdrachtnemer van enige door Opdrachtgever verschuldigde betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.
 4. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de kosten en vergoedingen, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en zal pas daarna strekken tot betaling van de hoofdsom van de openstaande vorderingen.
 5. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer verlangen dat Opdrachtgever ten gunste van Opdrachtnemer adequate zekerheid stelt tot nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten tot Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 11 bescherming tegen gevaren

 1. De werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd op locatie van Opdrachtgever en/of diens klant. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de Specialist. Opdrachtgever is jegens de Specialist in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle schade en kosten die Opdrachtnemer lijdt in verband met enige aanspraak van de betreffende Specialist uit hoofde daarvan.
 2. Opdrachtgever is gehouden het formulier Arbo checklist dat door Opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever wordt overlegd, volledig, niet misleidend en naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en aan Opdrachtnemer terug te sturen.

Artikel 12 geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze verplichting geldt ook voor de Specialist die betrokken is bij de werkzaamheden.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door Opdrachtgever als zodanig is aangeduid.
 3. Opdrachtnemer zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie naar het oordeel van Opdrachtnemer van belang kan zijn.
 5. Opdrachtgever is ten aanzien van de door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht verstrekte (persoons) gegevens gehouden de wettelijke bepalingen rondprivacybescherming na te leven.

Artikel 13 afdracht sociale premies en belastingen

 1. Opdrachtnemer staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de Specialist die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot de Specialist.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de Specialist.

Artikel 14 medewerking door opdrachtgever

 1. In geval een Specialist van Opdrachtnemer op de locatie van Opdrachtgeverwerkzaamheden verricht, zal Opdrachtgever de Specialist in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten en de medewerker kosteloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer inzage geven in de lonen en overige vergoedingen van medewerkers die werkzaam zijn in een gelijke of gelijkwaardige functie als waarin de Specialist werkzaam is, in de regel toekomen.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van (wijzigingen van) feiten en omstandigheden die redelijkerwijs van belang zijn of kunnen zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 15 eigendom

Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de Specialist in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.

Artikel 16 overname specialisten

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Specialist direct dan wel indirect(via derden), werkzaamheden voor zich te laten verrichten anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 2. Het in lid 1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Opdracht alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht.
 3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 20.000,- per overtreding, vermeerderd met EUR 500,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt nadat Opdrachtnemer hiervan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Opdrachtgever, onverminderd de eventuele overige rechten die Opdrachtnemer toekomen waaronder begrepen het recht tot het vorderen van schadevergoeding.
 4. Ingeval Opdrachtgever de Specialist inzet om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van derden, zal Opdrachtgever in de overeenkomst met de desbetreffende derde partij een kettingbeding opnemen ten gunste van Opdrachtnemer van gelijke inhoud en strekking als dit artikel 16.

Artikel 17 gebruik logo

Opdrachtnemer is gerechtigd het woord- en/of beeldmerk van Opdrachtgever zonder vooroverleg met Opdrachtgever te gebruiken in uitingen van publicitaire aard waaronder mede begrepen maar niet uitsluitend advertenties, reclamecampagnes en Internet. Opdrachtnemer is hiervoor geen vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 18 beëindiging overeenkomst

 1. De Overeenkomst van Opdracht eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, op de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde einddatum. Tussentijdse beëindiging is mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn benoemd in de getekende opdrachtbevestiging van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 2. Indien de Specialist zonder tegenspraak van Opdrachtgever zijn werkzaamheden voortzet wordt de Overeenkomst van Opdracht geacht vooronbepaalde tijd te zijn verlengd. Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.
 3. Zowel aan Opdrachtgever als aan Opdrachtnemer komt het recht tot opzeggen toe. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin schriftelijke opzegging plaatsvond.
 4. Zowel Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben het recht om de Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring gericht aan de andere partij te beëindigen:
  1. (*) indien sprake is van een tekortkoming van de andere partij die naar haar aard niet kan worden hersteld;
  2. (**) indien de andere partij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na het verstrijken van die termijn de tekortkoming niet heeft hersteld en in verzuim blijft met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van Opdracht;
  3. (***) indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt, aanvraag tot faillietverklaring doet, in staat van faillissement wordt verklaard of een akkoordbuiten faillissement aanbiedt;
  4. (****) indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn, waarbij van partijen, of van één der partijen niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.
 5. Het eindigen van de Overeenkomst van Opdracht om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht.

Artikel 19 toepasselijk recht/geschillen

 1. Op elke Overeenkomst van Opdracht is uitsluitend Nederlands recht vantoepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst met betrekking tot de inzet van Specialisten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Rotterdam of, zulks ter keuze van Opdrachtnemer, aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van Opdrachtgever.

Annemarijn gladly assists you to find your dream job

“Social interaction, positivity, energy and creativity are my driving forces.”

Annemarijn Peterman, Office Coordinator at Quality LinQ

Send an e-mail +31(0)180 – 48 77 55
Neem direct contact op