Privacy Statement

 

1. Inleiding

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Quality LinQ hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. De aan Quality LinQ toevertrouwde persoonsgegevens worden dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Met deze Privacy (verklaring) Statement geeft Quality LinQ inzicht op welke wijze Quality LinQ, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat en waarborgt.

2. Wie zijn wij

Quality LinQ detacheert en is gespecialiseerd in het bemiddelen van nationale en internationale professionals in de grove techniek, inspectie en QA/QC. Wij detacheren technisch opgeleid personeel op MBO-, HBO- of WO-niveau. Wij brengen opdrachtgevers en kandidaten bij elkaar in de Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Scheepsbouw, Civiele Techniek, Installatietechniek en Technische Automatisering. Quality LinQ is gevestigd aan de Tinstraat 6k, 2984 AN te Ridderkerk, Nederland, +31(0)180-487755, www.qualitylinq.com Quality LinQ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door uw bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies

Quality LinQ maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt maakt qualitylinq.com gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt uzelf afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze géén cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij maken gebruik van de navolgende cookies: Functionele cookies: De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden; bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

5. Google Analytics

Op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Quality LinQ gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en om de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

6. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich bij ons inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruikt te maken van onze dienstverlening.
Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening, zoals bijvoorbeeld (een bericht op) LinkedIn. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacy Statement.
Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Quality LinQ toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Quality LinQ rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Quality LinQ is opgedragen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Quality LinQ of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

7. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan uw aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, werving & selectie, bemiddeling, contractering van ZZP’ers, payroll, adviesdiensten, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid salarisadministratie en personeelsmanagement.

Quality LinQ gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het (vanuit de overheid opgelegde) doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles.  Kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

8. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

Quality LinQ verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Quality LinQ kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandige en/of zakelijke relatie bent van Quality LinQ, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Werkzoekende of kandidaat (bij inschrijving)

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, en -plaats, leeftijd, geslacht
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Linkedin profiel;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
(op het moment dat u voor Quality LinQ kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt)

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie identiteitsbewijs (slechts voor zover wettelijk verplicht), kopie rijbewijs (slechts voor zover wettelijk verplicht en/of verplicht voor de functie) een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Linkedin profiel;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
 • In het geval van ZZP’ers verwerken wij ook ondernemingsgegevens

9. Derden

Quality LinQ kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Quality LinQ entiteiten (zusterorganisatie MME Group), haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens die namens Quality LinQ diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Quality LinQ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Quality LinQ heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

10. Bewaartermijn

De bewaartermijnen die Quality LinQ hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Quality LinQ heeft gewerkt)

Uw persoonsgegevens (zoals NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.), gerelateerd aan een sollicitatie en/of andere werkmogelijkheden zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Quality LinQ heeft gewerkt.
U krijgt na twee jaar nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons, dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven door een e-mail sturen naar privacy@qualitylinq.com U wordt vervolgens niet meer benaderd en/of bemiddeld door Quality LinQ. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd.

Indien u voor Quality LinQ werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot zeven jaar na einde dienstverband/ laatste inzet. Als sprake is van een mogelijke aansprakelijkheid zullen wij uw persoonsgegevens bewaren gedurende de wettelijke verjaringstermijn die voor die mogelijke aansprakelijkheid geldt. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Quality LinQ. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven door een e-mail sturen naar privacy@qualitylinq.com. U wordt vervolgens niet meer benaderd en/of bemiddeld door Quality LinQ. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Quality LinQ overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quality LinQ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@qualitylinq.com.

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

12. Beveiliging

Quality LinQ doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruikt. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.
Zo zorgen wij dat alleen de geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Quality LinQ met hen overeengekomen, dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Quality LinQ of is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden door een e-mail te sturen naar privacy@qualitylinq.com. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de vraag, klacht of datalek situatie.

13. Wijzigingen

Quality LinQ behoudt zich het recht voor om de Privacy Statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy Statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Quality LinQ en een betrokkene.
Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website www.qualitylinq.com.. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018.

14. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze Privacy Statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
15. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) Privacy Statement is in werking getreden op 25 mei 2018.